Kasvohoidot

Etre Belle

 

Etre Bel­le on Sak­sa­lai­nen erit­täin kor­kea tasoi­nen kos­me­tiik­ka­sar­ja. Etre Bel­le on omis­ta­nut toi­min­tan­sa nais­ten hyvin­voin­nil­le ja kau­neu­del­le menek­syk­kääs­ti. Etre Bel­leä myy­dään yli 50 maas­sa ja tuo­te­ke­hi­tys­tä paran­ne­taan jat­ku­vas­ti.

Etre Bel­le halu­aa tar­jo­ta äärim­mäi­sen laa­duk­kai­ta, toi­mi­via ja iho­ys­tä­väl­li­siä tuot­tei­ta, jot­ka val­mis­te­taan puh­tais­ta, luon­non mukai­sis­ta aine­so­sis­ta, unoh­ta­mat­ta hyvää hin­ta-laa­tusuh­det­ta. Etre Bel­len ideo­lo­gia on kehit­tää tuot­tei­ta, jot­ka tais­te­le­vat ihoon koh­dis­tu­via rasit­tei­ta vas­taan.

Ympä­ris­tön hait­ta­vai­ku­tuk­set, yhdis­tet­ty­nä jokai­sen mei­dän yksi­löl­li­siin teki­jöi­hin (elä­män­tyy­liin, perin­tö­te­ki­jöi­hin jne..) rap­peut­ta­vat ihon kun­toa. Etre Bel­le pyr­kii tar­joa­maan näi­hin rasi­tuk­siin kor­jaus­kei­no­ja vaa­ti­muk­sien mukaan. jokai­sel­le iho­tyy­pil­le löy­tyy puh­dis­tus­tuot­teet, suo­ja­tuot­teet ja hoi­ta­vat tuot­teet. Etre Bel­le ei tes­taa tuot­tei­taan eläi­mil­lä!

Kokonaisvaltainen kasvohoito 62€

Sis. pin­ta­puh­dis­tus, kuorinta,syväpuhdistus mekaa­ni­ses­ti, ampul­li, naa­mio, kul­mien siis­tin­tä ja lop­pu­voi­de. 

 

 

 

Nuoren ihonpuhdistus 50€ (alle 18.v)

Sis. pin­ta­puh­dis­tus, kuo­rin­ta, höy­ry­tys, syvä­puh­dis­tus (mekaa­ni­ses­ti), naa­mio ja lop­pu­voi­de.

Timanttihionta 68€

-Kuo­rii

-ihon väri kir­kas­tuu välit­tö­mäs­ti

-vähen­tää aknear­pia, ikään­ty­mi­ses­tä joh­tu­via ryp­py­jä ja pig­ment­ti­muu­tok­sia.

-pois­taa kuol­lei­ta iho­so­lu­ja, sti­mu­loi veren­kier­toa sekä edis­tää kol­la­gee­nin ja elas­tii­nin muo­dos­tu­mis­ta.

-Hoi­to on kivu­ton ja sopii lähes kai­kil­le iho­tyy­peil­le.

Timant­ti­hion­ta suo­si­tel­laan teh­tä­väk­si sar­ja­hoi­to­na 3-6 ker­taa; hoi­to noin vii­kon välein riip­puen ihon kun­nos­ta.

Hoi­toa ei voi­da teh­dä, jos asiak­kaal­la on käy­tös­sä jokin seu­raa­vis­ta lääk­keis­tä: kor­ti­so­ni, akne­lää­ki­tys tai kas­voil­la on jokin tuleh­dus mm. her­pes tai tuleh­duk­sil­li­sia näp­py­löi­tä eikä myös­kään, jos on pso­ri­aa­sia kas­voil­la. sar­ja­hoi­to­na 58€/lisäpalveluna mekaa­ni­nen ihon­puh­dis­tus 8€

Sis. pin­ta­puh­dis­tus, timant­ti­hion­ta, ampul­li, naa­mio, kul­mien siis­tin­tä ja lop­pu­voi­de.